BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN REN MẠ KẼM K.1 & LT & O

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN REN MẠ KẼM K.1 & LT & O

STTTên & Qui cách HH1520253240506580100
PHỤ KIỆN REN MẠ KẼM – K.1 & LT & O
1Cút(Co ren )       5,700       9,400     14,500     21,000     27,000     45,500     74,500   105,000   194,000
2Tê đều ren       8,800     13,500     20,500     28,500     35,500     57,800   115,000   151,000   272,000
3Tê giảm ren     14,500     21,500     32,500     40,000     64,000   126,000   160,000   294,000
4Rắc co  ren     16,500     19,500     33,600     42,000     60,000     90,000   136,500   195,000   326,000
5Kép 2 đầu ren(Nối ren ngoài)       5,400       7,200     10,500     15,600     19,500     31,000     52,500     74,000   120,000
6Măng sông ren (Nối ren trong)       5,400       8,000     11,600     17,500     21,000     33,000     57,400     74,000   126,000
7Côn thu (Bầu giảm ren)       8,000     12,500     17,500     22,600     34,000     58,500     80,000   138,600
8Lơ thu (Cà rá ren)       5,800     10,000     13,500     15,800     23,500     44,000     57,800   112,000
9Nút bịt ren ngoài       4,500       5,000       7,000     10,000     12,500     18,000     40,000     52,500     98,800
10Chếch 45 độ (Lơi)       6,800     10,500     16,500     24,600     32,000     50,000     84,000   132,000   226,000
11Co điếu       9,000     11,500     18,000     26,000     38,000     58,000
12Nắp bịt ren trong       4,500       5,800       8,400     12,600     15,800     25,000     42,000     56,700   104,000
13Thập ren trong (Thập tứ)     16,500     24,000     40,000     57,500     70,000   112,500   195,000   265,000   480,000
0868685513
Liên hệ