Đế gắn đầu báo có còi chuông GST – Conventional Sounder Base