Đầu báo nhiệt độ cố định Horing – mechanical fixed temperature heat detector