Thép hộp vuông 19 x 19, 20 x 20, 25 x 25, 80 x 80, 90 x 90, 250 x 250 “