ĐỒNG HỒ LOẠI TỪ ĐA TIA CẤP B, THÂN ĐỒNG KHÔNG RẮC CO – NHÃN HIỆU MHV DN 15

538,000