Đầu báo nhiệt trạm đơn Horing- Single station heat detector